Information och regler för lektionsridning på ES Riddax.

1. Ordinarie lektionsridning pågår: Hösttermin v 32-51 och vårtermin v 2-24, inga uppehåll vid kortare lov, endast sommar och jullov. Lektionsridningen är måndag-lördag. Söndagar är det andra aktiviteter.

2. Betalning sker till bankgironr 656-2011 eller swish 0735310741. Terminsavgiften delas upp på 2 perioder per termin, senast datum för betalning se din faktura. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut, den sätts in på ovanstående bankgironr eller swish, som sedan dras av på terminsavgiften.
Anmälningsavgiften återbetalas inte. En påminnelseavgift och dröjsmålsränta kommer att tillämpas vid betalning efter förfallodagen.

3. Återbud lämnas på mobiltelefon 0735-310741 senast 15.00 vardagar respektive kl 8.00 på lördagar. Lämna elevens namn, dag och ridtid, annars förloras rätten att rida igen lektionen. Ni kan även nå mig på messenger via facebook eller e-mail: esriddax@outlook.com

4. Igenridning sker under terminens gång. I en liknande grupp. Ej igenriden lektion går ej att flytta till nästa termin.

5. Igenridning får överlåtas till annan ridande inom samma nivå och prisgrupp.

6. Om läkare avråder från ridning och vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 50% av resterande inbetald avgift eller så kan den räknas tillgodo på kommande betalningsperiod. Ridavgiften återbetalas ej om eleven slutar av andra skäl.

7. Uppsägning av ridtid skall ske senast 4 veckor före varje betalningsperiods utgång. I annat fall blir man betalningsskyldig för 4 ridlektioner.

8. Eleven ska infinna sig senast 30 minuter före lektionsstart för att göra iordning tilldelad häst och vara klar i god tid till lektionstidens start. Skall befinna sig i ridhus/paddock på utsatt tid. För elever i nybörjargrupper på lördagar gäller 5 minuter före lektionsstart.

9. Hjälm skall bäras vid all ridning och på väg till och från ridhus/paddock. Säkerhetsväst rekomenderas till elever under 15 år, men alla kan med fördel använda en.

10. Uppsatta regler är till för att följas. Olämpligt uppträdande innebär att man inte längre får vistas på ridskolan. All form av mobbning är oacceptabel.

11. All ridning sker på egen risk. Se till så att du har ett eget försäkringsskydd som täcker ridning. Hästarna är olycksfallsförsäkrade.

12. I händelse av sjukdom/skador hos hästarna kan en del av ridundervisningen ersättas av teoriundervisning.